Ruční pumpy s odbornou montáží u vás doma

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) Martina Balajky, IČO: 68121393, se sídlem Zahradní čtvrť 660, 763 02, Zlín – Malenovice a s provozovnou Chmelnická 455, 760 01, Zlín – Prštné, vystupujícího pod obchodním názvem proStudnu, e-mail info@proStudnu.cz, telefonní číslo +420 777 690 190 („My”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto objednatelů, a Nás, jakožto zhotovitelů, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.proStudnu.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v podmínkách ochrany osobních údajů, které naleznete na www.prostudnu.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za provedení Díla, přičemž obsahuje též cenu za dopravu na místo provádění Díla;

1.2. Dílo spočívá v provedení činnosti, kterou si objednáte prostřednictvím Našeho E-shopu, typicky jde o dodávku a montáž studniční ruční pumpy na vodu;  

1.3. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;  

1.4. E-shop je internetový obchod dostupný na adrese www.proStudnu.cz;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Cenu;

1.6. Objednávka je Váš návrh na uzavření Smlouvy o Dílo s Námi;

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednávek a uzavřených Smluv;

1.8. Vy jste osoba objednávající provedení Díla na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako objednatel.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ  

2.1. Objednávka Díla je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Při objednávce Díla je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Díla budeme tedy považovat za správné a pravdivé.  

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu nebo za případné telefonní hovory), žádné další náklady účtované Námi za komunikační prostředky nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.  

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o objednávaném Díle (na E-shopu označujete Dílo, o jehož provedení máte zájem, tlačítkem „Do košíku“), přičemž v případě, že se Dílo týká pumpy, povinnou informací, kterou uvádíte, je hloubka studny, ve které budeme Dílo provádět;

b) Informace o Ceně a způsobu platby Ceny a předpokládaném termínu provedení Díla; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí Eshopu, přičemž informace o Ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Díla a jeho parametrů;

c) Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli Dílo provést, zejména tedy jméno, příjmení, Vaše adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa místa provádění Díla.

3.4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku vytvoříte. Kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ také vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme automatickou zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy. Tímto automatickým potvrzením Objednávky ještě nedochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. 

3.6. Poté, co Vám dorazí automatické potvrzení přijetí Objednávky dle čl. 3.5. Podmínek začneme Vaši Objednávku zpracovávat a co nejdříve Vás budeme kontaktovat telefonicky. V rámci telefonátu si ověříme informace zadané v Objednávce a v případě, že to bude potřeba, vyžádáme si od Vás fotografie místa provádění Díla případně další informace. Na základě telefonického hovoru Vám následně na Vaši e-mailovou adresu zašleme shrnutí telefonického hovoru a případné upřesnění Objednávky dle informací, které Nám v rámci hovoru sdělíte. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy provedení Díla v rozsahu dle tohoto zaslaného shrnutí a upřesnění Objednávky prostřednictvím emailu potvrdíte.

3.7. Výjimečně mohou nastat i případy, kdy pouze na základě telefonického hovoru nebudeme schopni uzavřít Smlouvu, protože budeme potřebovat osobně navštívit místo provádění Díla. Poté Vám nabídneme, že bychom se na místo provedení Díla jeli osobně podívat, přičemž bychom Vám sdělili cenu za tuto službu. Veškeré informace, včetně této ceny, Vám následně zašleme na Vaši e-mailovou adresu a po Vašem potvrzení se domluvíme na termínu, kdy na místo provádění Díla přijedeme. Uzavření Smlouvy na provedení Díla by poté proběhlo v souladu s čl. 3.6. Podmínek.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Ceny.

3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě objednání bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.  

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.  

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.  

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než jeden rok nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Výslovně uvádíme, že negarantujeme jakoukoliv dostupnost Uživatelského účtu a v případě jeho nedostupnosti nejsme povinni nahradit škodu, která byla způsobena touto nedostupností.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou v rámci E-shopu a Cenou uvedenou ve Smlouvě se uplatní Cena uvedená ve Smlouvě. K tomuto rozdílu může dojít zejména v případě, kdy na základě telefonického hovoru zjistíme dodatečné informace, které nebyly uvedeny v Objednávce. Cenu nám ale vždy potvrdíte v rámci procesu dle čl. 3.6. Podmínek a nebude pro Vás tedy překvapivá. 

5.2. Cena je stanovena jako cena pevná, je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, obstarání předmětů potřebných pro provádění Díla a náklady na pracovní sílu a je v ní zahrnuta též doprava na místo provedení Díla a samotné provedení Díla. 

5.3. Platbu Ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před provedením Díla, a to na základě daňového dokladu - faktury. Úhradu Ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme po uzavření Smlouvy. V případě platby bankovním převodem je Cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

b) Hotově na Naší provozovně. V takovém případě platby v hotovosti je Cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uzavření Smlouvy a bude zaslána na Vaši emailovou adresu.

5.5. V případě, že bude nutné provést při provádění Díla vícepráce, tedy práce, o kterých jsme v době uzavření Smlouvy nemohli vědět, budeme po Vás požadovat i jejich úhradu. Na nutnost víceprací Vás však vždy upozorníme předem. Cena za hodinu víceprací činí 2.000 Kč bez DPH, přičemž k této částce bude připočteno DPH dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Vedle ceny za vícepráce po Vás budeme také požadovat náhradu hotových výdajů, které jsou s těmito vícepracemi spojeny, například náklady na dopravu či materiál, které Nám nemohly být známy v době uzavření Smlouvy. Cenu za tyto hotové výdaje Vám vždy doložíme. Vícepráce i hotové výdaje budou účtovány na základě daňového dokladu – faktury. K vícepracím může dojít například v situacích, kdy je uvnitř studny překážka (zejména kovová konzole), o které jste Nás neinformovali a nebylo možno tuto překážku zjistit ani na základě informací, které jsme si od Vás vyžádali.

5.6. V případě, že k provedení Díla dojde z důvodů na Vaší straně později, než 6 měsíců od uzavření Smlouvy, jsme oprávnění Cenu navýšit o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za období mezi uzavřením Smlouvy a zahájením provádění Díla, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Navýšení se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru.

6. DOBA K PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Dílo provedeme obvykle do jednoho měsíce od uzavření Smlouvy nebo od provedení úhrady Ceny, podle toho, který okamžik nastane později.

6.2. Přesný termín provedení Díla, tedy den a čas provedení, Vám sdělíme telefonicky nejpozději 10 dní před termínem provedení Díla a pokud Vám tento termín nebude vyhovovat, dohodneme se na jiném termínu. Telefonicky dohodnutý termín Vám potvrdíme též e-mailem zaslaným na Vaši e-mailovou adresu. Dílo bude provedeno v rámci jednoho dne.

6.3. Termín provedení Díla potvrzený dle čl. 6.2. můžete bezplatně změnit maximálně 7 dní před tímto termínem. V případě pozdější změny jsme oprávněni Vám účtovat částku až ve výši 60% Ceny, která kryje Naše náklady spojené se změnou termínu a nemožností tento termín již využít pro provádění jiných prací.

6.4. Doba stanovená pro provedení Díla může být prodloužena pouze na základě naší vzájemné dohody, případně za situace, kdy budete požadovat změny v rozsahu Díla. Doba stanovená pro provedení Díla se prodlužuje také o dobu, po kterou trvají překážky, pro které nelze Dílo objektivně provádět (například nevhodné povětrnostní podmínky). Dále může být doba prodloužena o dobu, po kterou jste v prodlení s poskytnutím součinnosti nebo po dobu, po kterou trvají překážky provádění Díla na Vaší straně, a to o dobu od počátku tohoto prodlení až do jeho skončení či po dobu trvání překážky. K prodloužení doby pro provedení Díla dochází automaticky Vaším prodlením. 

7. NAŠE PRÁVA A POVINNOSTI  

7.1. My jsme povinni Dílo provádět v souladu s právními předpisy, které se na provádění Díla vztahují, a dále v souladu s Vašimi pokyny.

7.2. Před zahájením provádění Díla jste oprávněni požadovat jeho změny. V případě, že změnou požadavků na Dílo dojde ke změně Ceny, informujeme Vás o nové ceně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy požadavek obdržíme, a Vy jste povinni se k nové ceně do 5 pracovních dnů vyjádřit. Pokud se na změně Ceny společně dohodneme, tato bude opět potvrzena prostřednictvím e-mailu postupem dle čl. 3.6. Podmínek. Nedojde-li k dohodě, případně se ve stanovené lhůtě nevyjádříte, bude Dílo provedeno v původně sjednaném rozsahu.  

7.3. Máme při provádění Díla dále tyto povinnosti a oprávnění:

a) Jsme povini Vás upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení Díla. V případě, že i přes Naše upozornění na splnění pokynů trváte, neodpovídáme za škodu takto vzniklou ani za vady dokončeného Díla;

b) Zavazujeme se při provádění činností na Díle postupovat s odbornou péčí a činnosti uskutečňovat podle Vašich pokynů a v souladu s Vašimi zájmy;

c) Jsme oprávněni se odchýlit od Smlouvy či Vašich pokynů, jen je-li to ve Vašem zájmu a nemůžeme-li si včas vyžádat Váš souhlas nebo stanovisko. Jsme však povinni neprodleně Vás o této záležitosti informovat;

d) Jsme oprávněni pro svou činnost na Díle použít jiných osob. V případě, že tyto třetí osoby poruší povinnosti ze Smlouvy, odpovídáme Vám, jako bychom je porušili My sami. 

7.4. Prohlašujeme, že v případě, kdy je pro provádění Díla potřeba mít určitou kvalifikaci, autorizaci či být členem samosprávné komory, splňujeme tyto podmínky. 

7.5. Jsme povinni obstarat si k provedení Díla vše, co je k provedení potřeba, s výjimkou věcí a činností, které v souladu se Smlouvou máte za povinnost obstarat Vy.

7.6. Překáží-li nevhodná věc, kterou jste Nám předali, nebo Váš příkaz v řádném provádění Díla, provádění přerušíme až do doby odstranění překážky nebo změny příkazu; trváte-li na provádění Díla s použitím předané nevhodné věci nebo podle daného příkazu, máme právo požadovat tento pokyn v písemné podobě a právo od Smlouvy odstoupit. Výše uvedené platí i v případě, že zjistíme, že se ve studni, ve které Dílo provádíme, nachází konstrukce či materiály, které znemožňují provádění Díla.

7.7. Jsme oprávněni přerušit provádění Díla, aniž by toto přerušení zakládalo Naše prodlení, v následujících situacích:

a) Povětrnostní podmínky znemožňují pokračovat v provádění Díla, kdy lze provádění Díla přerušit po dobu trvání těchto nevhodných podmínek;

b) V případech vyšší moci, což jsou okolnosti, které jsou neočekávané, mimořádné a nepřekonatelné a brání provádění Díla, přičemž tyto vznikly nezávisle na Naší vůli. V situacích, kdy případ vyšší moci trvá déle než 30 dní, zavazujeme se společně zahájit jednání o změně Smlouvy, pokud k dohodě na novém obsahu nedojde ani do 30 dnů od zahájení jednání, máme každý možnost Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

8. VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI

8.1. Zavazujete se poskytovat Nám součinnost při provádění Díla, a to dle Našich pokynů. V případě, že Nám tato součinnost nebude poskytnuta, máme právo si zajistit náhradní plnění na Váš účet.  

8.2. Jste povinni před započetím provádění Díla splnit veškeré požadavky, které jsme Vám sdělili v těchto Podmínkách, ve Smlouvě a v e-mailové komunikaci. Zejména jste povinni:

a) Být v době provádění Díla přítomni v místě provádění Díla, přičemž Vaše nepřítomnost může mít za následek nemožnost provádění Díla;

b) Zajistit, že studna má parametry, které jsou uvedeny ve Smlouvě;

c) Zajistit bezproblémový přístup k místu provádění Díla, tedy zejména nesmí být na přístupové cestě suť, stavební materiál, výkopy nebo jiné překážky bránící bezproblémovému přístupu;

d) Zajistit přístup k elektrické přípojce 230 V;

e) Předat Nám staveniště k bezplatnému užívání, prosté práv třetích osob, které by ztížily nebo znemožnily provádění Díla, a to po celou dobu jeho provádění.

8.3. Jste povinni umožnit Náš vstup a vstup osob Námi pověřených do prostor, kde bude Dílo prováděno. Po dobu, po kterou Nám nebude vstup umožněn, Nejsme v prodlení s prováděním Díla.

8.4. Máte právo kontrolovat provádění Díla. Zjistíte-li, že porušujeme Naši povinnost, můžete požadovat, abychom zajistili nápravu a prováděli Dílo řádným způsobem.

8.5. Máte-li opatřit věc k provedení Díla, předáte Nám ji v dohodnuté době. Cena se o cenu této věci nesnižuje. Neopatříte-li věc včas a neučiníte-li tak ani na Naši výzvu v dodatečné přiměřené době, můžeme věc opatřit My na Váš účet.  

8.6. V případě, že porušíte jakoukoli povinnost uvedenou v tomto článku a toto porušení Nám znemožní provést Dílo, můžeme po Vás požadovat úhradu vzniklých nákladů, které Vám doložíme a dále náhradu za ztracený čas, přičemž pro její výpočet se užije hodinová sazba dle čl. 5.5. Podmínek.

8.7. Je Vaší povinností zajistit veškerá povolení související s provozem studny a v případě, že tuto provozujete bez povolení, neneseme za to žádnou odpovědnost.

8.8. Upozorňujeme Vás a Vy berete na vědomí, že předmětem Díla nikdy není realizace vrtu a studny samotné, máte tedy povinnost zajistit provedení vrtu a studny sami a odpovídáte za jejich řádné provedení a údržbu.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Jsme povinni předat Vám dokončené Dílo, a to v dohodnuté lhůtě.

9.2. Jste povinni Dílo převzít, pokud odpovídá Smlouvě nebo pokud vykazuje ojedinělé, drobné a nepodstatné vady či nedodělky, které samostatně ani ve svém souhrnu nebrání bezpečnému a řádnému užívání Díla.

9.3. O předání a převzetí Díla bude pořízen předávací protokol, který bude podepsán Naším zástupcem a Vámi. Jste povinni v rámci předávacího protokolu uvést všechny zjevné vady Díla. Skutečnost, že odmítnete bez závažného důvodu podepsat předávací protokol či převzít Dílo, nemá vliv na splnění Naší povinnosti Dílo předat a Dílo je předáno dnem, kdy Vám jej umožníme převzít.

9.4. V případě, že po předání Díla dojde k jakémukoli poškození z Vaší strany či ze strany třetích osob, není tato skutečnost vadou Díla a nemáte žádná práva z vadného plnění.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Jste povinni Dílo zkontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady uvést do předávacího protokolu. Tímto uvedením vad v předávacím protokolu jsou u Nás vady uplatněny. 

10.2. Jiné vady než vady zjevné u Nás musíte uplatnit následně po jejich zjištění. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od provedení Díla. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u Díla, ve lhůtě dvou let od provedení.  

10.3. Námi dodané Dílo bude bez vad, zejména:

a) Má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme uvedli, případně takové, které lze s ohledem na jeho povahu očekávat;

b) Je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou obvyklé;

c) Odpovídá jakosti nebo provedení ukázky, pakliže byla jakost nebo provedení stanoveno podle ukázky;

d) Je v odpovídajícím rozsahu;

e) Splňuje požadavky na Dílo kladené právními předpisy;

f) Není zatíženo právy třetích stran.

10.4. V případě, že bude mít Dílo vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 10.3. Podmínek, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Dílo reklamovat) zasláním písemné reklamace na Naši e-mailovou adresu či dopisu na Naši adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů, telefonicky nebo jiným prokazatelným způsobem. Při uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 10.6. Podmínek bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. Dohodli jsme se však, že v případě, kdy to bude objektivně možné, preferujete způsob řešení práv z vadného plnění odstraněním vad jejich opravou.

10.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) Na odstranění vady dodáním nového Díla nebo chybějící části Díla;

b) Na odstranění vady opravou Díla;

c) Na přiměřenou slevu z Ceny;

d) Na odstoupení od Smlouvy.

10.6. V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte pouze práva uvedená v čl. 10.7. Podmínek.

10.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) Na odstranění vady dodáním nového Díla nebo chybějící části Díla;

b) Na odstranění vady opravou Díla;

c) Na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo neoprávněně odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. 

10.8. Lhůtu pro odstranění vad stanovíme My s ohledem na povahu vady a technické možnosti odstranění, tato však nesmí být zjevně nepřiměřená povaze vady. V případě, že vada nebude odstraněna ve stanovené lhůtě, máte právo odstranit tuto vadu sami nebo prostřednictvím třetí osoby a jste oprávněni Nám náklady na toto odstranění následně vyúčtovat. Jsme však povinni takto nahradit jen účelně vynaložené náklady.

10.9. Jste povinni zajistit, aby Nám byl umožněn přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady Díla a vytvořit podmínky pro její odstranění, a to v termínech stanovených Námi. Námi stanovený termín pro odstranění vad Díla se prodlužuje o dobu, po kterou přístup neumožníte.

10.10. Neodpovídáme za vady Díla, které vznikly v důsledku porušení Vašich povinností dle čl. 8 Podmínek. Dále neodpovídáme za poškození studny, které bude důsledkem jejího špatného technického nebo konstrukčního stavu, například může jít o prasknutí betonového krytu studny při vrtání otvoru.

10.11. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení, a to včetně zaslání informace na Váš e-mail, který je uveden v potvrzení o uplatnění reklamace. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat slevu z Ceny.

10.12. O uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste uplatnili reklamaci, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a jaké jsou Vaše kontaktní údaje, na které Vám poskytneme informace o vyřízení reklamace.

10.13. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat na kontaktní údaje, které jste Nám uvedli. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami.

10.14. Uplatnění práv z vadného plnění a reklamace akce se řídí ustanovením §1810 a násl., §1820 a násl., §2099 a násl. a 2615 a násl. občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Poskytujeme Vám záruku za jakost na Dílo v souladu s ust. § 2619 a násl. Občanského zákoníku, a to na dobu 5 a 10 let od provedení Díla podle konkrétního výrobku.

11.2. Záruční doba počíná běžet v den předání Díla a neběží po dobu, kdy nelze Dílo pro výskyt vady užívat.

11.3. Práva ze záruky za jakost nemáte v případech, kdy vada vznikla nebo byla způsobena:

a) Vniknutím externí nečistoty do systému pumpy;

b) Použitím Díla v rozporu s návodem či pokyny, které od Nás obdržíte či v důsledku nehody nebo Vašeho úmyslného zavinění či zavinění třetí osoby odlišné od Nás;

c) Úpravou Díla, pokud tato nebyla schválena Námi včetně způsobu úpravy či jinou osobou než Námi nebo Námi schválenou.

11.4. Z pohledu záruky za jakost nejsou touto zárukou kryty následující vady:

a) Vzhledové nedostatky, které byly na Díle již při dodání či se objevily v záruční době, a které nemají vliv na nezávadnost Díla, zejména jde o barevné změny Díla, drobné oděrky a škrábance nebo potečení barvy;

b) Rozumně očekávatelné snížení účinnosti výrobku, včetně zhoršení jeho technických hodnot způsobené řádným užíváním.

11.5. V případě důvodného uplatnění nároku ze záruky o jakost máte následující práva, přičemž volbu práva v případě záruky za jakost provádíme My:

a) Právo na opravu Díla;

b) Právo na přiměřenou slevu z Ceny.

11.6. Práva ze záruky za jakost dle těchto Podmínek se uplatňují způsobem uvedeným v čl. 10.4. Podmínek Právo ze záruky za jakost musí být uplatněno v záruční době, avšak vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy jste vadu krytou zárukou za jakost zjistili nebo při vynaložení běžné obezřetnosti zjistit mohli a měli.

11.7. Přílohou uplatnění práv ze záruky za jakost musí být veškeré doklady prokazující existenci těchto práv.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

12.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba objednávající Dílo mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek.

12.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) provedení díla, a to v rozsahu, ve kterém bylo provedeno; jelikož jde dle Smlouvy o plnění za úplatu, nemůžete odstoupit pouze v případě, že plnění započalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vás poučili, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy ohledně těchto splněných částí;

b) Neodkladná oprava nebo údržba, která má být provedena v místě určeném Vámi na Vaši výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby.

12.4. Lhůta k odstoupení dle čl. 12.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

12.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy.

12.6. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než provedeme Dílo, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Dílo provést. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že objednáváte Dílo v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. Pokud jste Nám již zaplatili, vrátíme Vám Cenu do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

13.1. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.

13.2. Vyřizování Vašich stížností, pokud jste spotřebitelé, zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@proStudnu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašleme e-mailem.

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze Smlouvy mezi Námi a Vámi, pokud jste spotřebitelem.

13.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme například provádět Dílo mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

14.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše emailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

14.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny.  

14.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.

14.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

14.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

14.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. dubna 2023. 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Martina Balajka, IČO: 68121393, se sídlem Zahradní čtvrť 660, 763 02, Zlín, e-mail info@proStudnu.cz


Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Díla, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 


Jste-li jako objednatel spotřebitelem máte právo v případě, že jste objednal provedení Díla prostřednictvím E-shopu Martina Balajky nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené Smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení Nám můžete písemně oznámit na adresu sídla, provozovny či elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.  

Odstoupíte-li jako spotřebitel od Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme v souvislosti s Díle obdrželi, a to stejným způsobem, jakým jste je zaslali. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

  • provedení díla, a to v rozsahu, ve kterém bylo provedeno; jelikož jde dle Smlouvy o plnění za úplatu, nemůžete odstoupit pouze v případě, že plnění započalo s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vás poučili, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy ohledně těchto splněných částí;
  • Neodkladná oprava nebo údržba, která má být provedena v místě určeném Vámi na Vaši výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby.

 

Datum:

Podpis: