Ruční pumpy s odbornou montáží u vás doma

Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Martin Balajka, IČ: 68121393, se sídlem Zahradní čtvrť 660, 763 02 Zlín–Malenovice, fyzická osoba zapsaná 11. 2. 1999 v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína č.j.: ZL-L/882/01-F, ev.č.: 370502-35580 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, která podle GDPR máte. Na správce se můžete obrátit na adrese jeho sídla nebo na e-mail info@proStudnu.cz. Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinen jej ustanovit.

 1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli, a to v souvislosti s Vaší objednávkou a následným uzavřením smlouvy, nebo v souvislosti s udělením souhlasu ke zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.

 1. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdrojem osobních údajů je Vaše objednávka námi dodávaného zboží, nebo udělení souhlasu se zasíláním obchodních nabídek.

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme o Vás pouze takové údaje, které jsou nutné pro plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, z uděleného souhlasu se zasíláním obchodních nabídek nebo naším oprávněným zájmem, kterým je provozování naší obchodní činnosti.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • číslo účtu,
 • IP adresa,
 • případně také adresa pro doručení,
 • případně také identifikační číslo a daňové identifikační číslo.
 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K osobním údajům, které o Vás zpracováváme, mají přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé. Vaše údaje tak mohou být předány například externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod naší společnosti a zpracování osobních údajů. Se všemi zpracovateli, kterým údaje předáváme, máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti, tak aby byl dodržen co nejvyšší standart právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

Zpracovateli jsou zejména:

 • provozovatelé našeho e-shopu,
 • účetní firmy a daňový poradci,
 • advokátní kanceláře,
 • společnost zajišťující platební styk,
 • přepravní společnosti.
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje pro tyto dva účely:

 • za účelem plnění smluvního vztahu mezi námi a Vámi, jakožto našim zákazníkem (tedy vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů, cílenou nabídku našeho zboží) a
 • za účelem zasílání obchodních nabídek (tedy marketingové akce a uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek).
 1. DOBA, PO KTEROU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY U SPRÁVCE

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelu zpracování:

 • plnění smluvního vztahu – nejdéle 5 let od vystavení daňového dokladu,
 • zasílání obchodních nabídek – nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu s takovým zasíláním.

Při nakládání s osobními údaji však aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme povinni uchovávat daný osobní údaje, tak tento osobní údaj odstraníme ze svých databází a informačních systémů.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce a případní zpracovatelé na základě uzavřené smlouvy. Zpracování je prováděno v našich provozovnách, pobočkách a našem sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. POUČENÍ O POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Bez poskytnutých údajů nejsme schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

Pokud se rozhodnete pro neudělení souhlasu se zasíláním obchodních nabídek, nemá to vliv na uzavření smlouvy a dodání našeho zboží. Jen Vám nebudeme moci zasílat naše speciální nabídky a informace o našich produktech.

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů, můžete jako jejich nositel uplatnit následující práva:

Požadovat informace o zpracování Vašich osobních údajů

Máte možnost požadovat informace o zpracování osobních údajů. Obsahem informace jsou zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Pokud jste změnili bydliště, telefonní číslo či jiný osobní údaj, určitě nás informujte, abychom o Vás spravovali aktuální údaje. Máte totiž právo na to, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.  

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých právními předpisy stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť v některých případech máme povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat. Pokud se tedy domníváte, že již nemáme právo zpracovávat Vaše osobní údaje, určitě se na nás obraťte, abychom vše případně napravili, nebo Vám poskytli informace, proč osobní údaje i nadále zpracováváme.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně nebo protiprávně máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů naší společností. V takovém případě se na nás obraťte, abychom vše napravili nebo s Vámi probrali oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Naše společnost jakožto správce nepoužívá automatizované zpracování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

Jak uplatníte svá práva?

Jednotlivá práva můžete uplatnit u naší společnosti, a to e-mailem na adrese info@proStudnu.cz nebo písemně na adrese sídla naší společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

 1. COOKIES

Pro zkvalitnění našich webových stránek používáme tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím prohlížeče malé soubory, které umožňují lépe přizpůsobit webové stránky a zkvalitňovat jejich obsah. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z webových stránek a umožňují získávat informace jako např. informace o návštěvě či další nastavení, a to tak, aby každá návštěva byla co nejpříjemnější (např. pro zobrazení na mobilním telefonu) či k zobrazování reklam na naše produkty.

Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.

Používáním webové stránky www.proStudnu.cz souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Použití cookies lze omezit nebo úplně zablokovat v nastavení webového prohlížeče. V nastavení prohlížeče je navíc možné vymazat historii cookies.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte k této informační povinnosti jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit, a to na adrese našeho sídla nebo na e-mailu info@proStudnu.cz.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Stav ke dni 1. dubna 2023.